Login or Register

NFO File

For ADNY--Clear Vision EP-(WM50080)-WEB-2006-dh

                  ²Û
     Û             ÛÛ
     Û      ÛÛÛ°     ÛÛ
     Û      Û° Û     ÛÛ              ÛÛÛ°
     Û  ÛÛÛÛ ÛÛ  Û° ÛÛÛÛ± ÛÛ      Û    ÛÛÛ±  ²Û ÛÛ
     Û° Û± Û²°Û  Û° Û°±ÛÛÛ ÛÛ±ÛÛÛÛ  ÛÛÛ Û  Û² °Û ÛÛ ÛÛ ÛÛ
    °ÛÛ Û  Û²²Û  Û Û  Û ÛÛÛ  Û ÛÛ ±ÛÛÛ  ÛÛ °Û   ÛÛ ÛÛ±
   ÛÛÛÛÛ Û ²Û ÛÛ²ÛÛÛ² ±Û  ÛÛ ÛÛ  Û ÛÛ °ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ° ÛÛÛÛ
   Û² ÛÛ ÛÛÛ² ÛÛ°   ÛÛÛÛÛ± ÛÛ  Û ÛÛÛÛ²Û  Û±ÛÛ °ÛÛ ÛÛ  ±Û
   ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ   Û²   ÛÛ   °ÛÛ  Û±   ±ÛÛÛÛ±   ±Û °ÛÛÛÛ
     ÛÛ² ÛÛÛ°  ÛÛÛÛ ÛÛ°          ²°   ÛÛÛÛ
      Û²       ÛÛ
             Û          - d e e p h o u s e -

                             28.03.2018

úùùú[rlsnfo]úù ùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú
       .
   artist  : ADNY
   title  . Clear Vision EP
   type   : Single
   year   . 2006
   genre  : House
   subgenre . Deep House
   label  : Wave Music US
   cat   . WM50080
   URL   : http://play.google.com
       .
úùùù[ripnfo]ùù ùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú
       .
   encoder . Lame 3.98
   quality : 320kbps / 44.1 kHz / Full Stereo
   source  . WEB
       .
úùùú[trax]ùúùù ùùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùù

   01.Omato Grosso                         7:29
   02.Beautiful Boy                         6:30
   03.You're A Lover                        6:29
   04.You Are My Light                       6:34

   27:04 min 64.98 Mb

úùùùú[comments]úùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúùú


   enjoy!

   remember to support artists.

úùùùú[respect]ùúúùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúú

    shoutouts to the groups that love the music they promote..

úùùúú[dh]úùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúúúùúúù

   If you're down with the deep house music, music with feeling..
   music that makes you groove no matter where you are.. and you
   think you can add to this feeling.. then drop us a line [email protected]
   keep the feeling real. .ùú d e e p h o u s e 2 0 1 8 úù.

úùùùúúùùúúùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú